பாபாசாகேப் அம்பேத்கர்

நூல் தொகுப்பு

தொகுதி 5

பொருளடக்கம் பக்கம்
வட்டமேசை  மாநாடுகளில்

டாக்டர் அம்பேத்கர்

1.    மாநாட்டின் முதன்மைக் கூட்டத்தில்

ஐந்தாம் அமர்வு                                               …        20.11.1930

 

2

2.    வட்டமேசை மாநாடு

துணைக்குழு – I -இல் இடைக்கால

அறிக்கை மீது கருத்துக்கள்                             …

 

13

3.    துணைக்குழு – II இல் (மாநில அரசமைப்பு)

முதல் அமர்வு                                                 …          4.12.1930

மூன்றாவது அமர்வு                                         …         8.12.1930

நான்காவது  அமர்வு                                       …         9.12.1930

நான்காவது அமர்வு                                        …         15.12.1930

இரண்டாவது துணைக்குழுவின் (மாநில

அரசியலமைப்பு) அறிக்கையின் மீதான

கருத்துரைகள்                                                …           9.12.1930

 

17

23

23

35

 

 

39

4.    துணைக்குழு III-இல் (சிறுபான்மையோர்)

இரண்டாம்  அமர்வு                                        …         31.12.1930

ஐந்தாம்  அமர்வு                                              …         14.1.1930

ஆறாவது  அமர்வு                                           …         16.1.1931

பின்னிணைப்பு 1                                           …          …..

பின்னிணைப்பு 2                                           …          …..

 

40

50

50

68

82

5.    துணைக்குழு எண் VI –இல் (வாக்குரிமை)

இரண்டாம்  அமர்வு                                        …         22.12.1930

மூன்றாம் அமர்வு                                            …         30.12.1930

நான்காவது  அமர்வு                                       …         1.1.1931

துணைக்குழு VI சமர்பித்த அறிக்கையின்

சுருக்கம் (வாக்குரிமை)                                    …          16.1.1931

 

 

86

105

110

118

 

6.    வட்டமேசை மாநாட்டின் குழு

துணைக்குழு VII அறிக்கை பற்றி

கருத்துக்கள் (பாதுகாப்பு)                                    …          16.1.1931

 

 

 

121

 

7.    துணைக்குழு எண் VII (பணிகள்)

இரண்டாம்  அமர்வு                                        …         7.1.1931

மூன்றாம் அமர்வு                                            …         8.1.1931

நான்காவது  அமர்வு                                       …         31.1.1931

ஐந்தாவது  அமர்வு                                          …         12.1.1931

ஆறாவது அமர்வு                                            …         13.1.1931

 

124

130

140

143

145

8.    முதன்மைக் கூட்டத்தொடரில்

(பொது மேலாய்வு)                                        …          19.1.1931

 

150

9.    கூட்டாட்சி அமைப்புக் குழுவில்

இருபத்தி மூன்றாவது அமர்வு                         …         16.9.1931

இருபத்தைந்தாவது அமர்வு                            …         18.9.1931

இருபத்தாறாவது அமர்வு                                …         21.9.1931

இருபத்தெட்டாவது அமர்வு                            …         23.9.1931

முப்பதாவது அமர்வு                                        …         25.9.1931

முப்பத்து நான்காவது அமர்வு                         …        14.10.1931

முப்பத்தைந்தாவது அமர்வு                             …        15.10.1931

முப்பத்தெட்டாவது அமர்வு                             …        22.10.1931

நாற்பத்து நான்காவது அமர்வு                                    …        2.11.1931

நாற்பத்தைந்தாவது அமர்வு                            …        4.11.1931

நாற்பத்தாறாவது அமர்வு                                …        16.11.1931

 

156

175

180

192

196

197

205

215

234

237

238

10.  சிறுபான்மையோர் குழுவில்

ஏழாவது அமர்வு                                              …        28.9.1931

எட்டாவது அமர்வு                                           …        1.10.1931

ஒன்பதாவது அமர்வு                                        …        8.10.1931

 

 

 

240

243

251

 

பின்னிணைப்பு 1

சிறுபான்மை வகுப்பினரின் கோரிக்கைகள்

258
பின்னிணைப்பு – 2

டாக்டர் அம்பேத்கரும் ராவ்பகதூர் ஆர்.சீனிவாசனும்

அளித்த துணைக்கோரிக்கை அறிக்கை

264
11.  இந்திய அரசியல் சட்டத்திருத்தக் குழு

முன்னிலையில் பெறப்பட்ட சாட்சியம்…

271

Load More Related Articles
Load More By sridhar
Load More In Dr.அம்பேத்கர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ஏதேனும் நியாயம் இருக்கிறதா?

அரசியல் நிர்ணய சபை டிசம்பர் 9, 1946 அன்று முதன் முதலாகக் கூடிய நாளிலிருந்து கணக்கிட்டால் அ…